Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή Local Market. Η Ιστοσελίδα αποτελεί μια online πλατφόρμα μέσω της οποίας διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων καταστημάτων που δύνανται να συνοδεύονται από ειδικές εκπτώσεις. Οι ειδικές εκπτώσεις ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Μέσω της online πλατφόρμας, ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μπορεί να προμηθευτεί τις ως άνω παροχές και υπηρεσίες, πραγματοποιώντας δωρεάν ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής Local Market.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή Local Market αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας PROothisi με έδρα το δήμο Σικυωνίων, επί της οδού Περιάνδρου 52, Τ.Κ. 20200, με ΑΦΜ: 800323988 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000116140837000 που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Local Market».

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της σελίδας αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας PROothisi, προστατεύονται και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, συμβάσεις και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή ανήκουν στην εταιρεία PROothisi ή και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην εφαρμογή και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και φέρουν τα σήματα και τις επωνυμίες των αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και είναι αυτοί οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες, που περιέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και αφορούν τις ίδιες τις εφαρμογές, τους πελάτες της και τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες, διατίθενται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και ποιότητας. Κάθε χρήστης/μέλος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή με δική του ευθύνη. H εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Όλες οι τυχόν επί μέρους πληροφορίες, που περιέχονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή και αφορούν στην περιγραφή αγαθών και υπηρεσιών παραδίδονται στην εταιρεία από τους αντίστοιχους παροχείς των αγαθών και υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, που παρέχουν. Η εταιρεία περιορίζεται στη μετάδοσή τους μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και δε φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Η εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του χρήστη/μέλους, η οποία προέρχεται από τη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Επίσης, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική), η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/μέλη του δικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της.

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες / μέλη του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών /μελών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη / μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Local Market και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που ενδέχεται να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (links)

Η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

5. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα διατηρεί αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) που οικειοθελώς θα χορηγούν οι χρήστες / μέλη στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή για λόγους συναλλακτικούς, στατιστικούς, επικοινωνίας και βελτίωσης περιεχομένων υπηρεσιών ή κάλυψη αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών αυτών. Το αρχείο θα τηρείται κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και με τους παρόντες όρους για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης / μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή αυτών από το σχετικό αρχείο.

6. COOKIES

Σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, η Ιστοσελίδα/Εφαρμογή μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην ιστοσελίδα, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας δύναται να επιλέξει ανά πάσα στιγμή την εξαίρεσή του από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του φυλομμετρητή δικτύου κατά τα αναφερόμενα στην κατωτέρω παράγραφο.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή την οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Σημειώνεται ότι η αποδοχή των Cookies είναι απολύτως αναγκαία για την πλήρη, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

7. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Κατά την πλοήγηση του χρήστη της υπηρεσίας στην εφαρμογή, είναι δυνατή (εφόσον διατίθεται) η ενεργοποίηση από τον Χρήστη της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας". Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες τοποθεσίας θα χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή για την παροχή προσφορότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς το χρήστη, προς δε τούτο ο Χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της ενεργοποίησης της λειτουργίας "Εντοπισμός τοποθεσίας". Οι πληροφορίες αυτές επίσης ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους –εκτός αν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές- ούτε χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του χρήστη ή της συσκευής του, ούτε επιτρέπουν σε τρίτους να παρακολουθούν το χρήστη ή τη συσκευή του.

8. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάθε χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το Local Market ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των εφαρμογών, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους , διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, τους κανόνες του Ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει σχετική με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κορίνθου. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της PROothisi και του χρήστη / μέλους της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και δεσμεύει μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε στιγμή η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους ισχύοντες όρους με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες / μέλη.